• Aktualności
  • 01.04.2022

YIT kończy działalność w Rosji

YIT kończy działalność w Rosji

W wyniku podpisania umowy z firmą Etalon Group PLC sprzedaliśmy swój biznes w Rosji. Przegląd strategiczny rosyjskich przedsiębiorstw wystartował w listopadzie 2021 r. i został przyspieszony w marcu 2022 r. w związku ze zmianą sytuacji geopolitycznej.

 „Z powodu kryzysu na Ukrainie nasz oddział w Rosji stanął przed ogromnymi wyzwaniami, a kontynuacja działalności stawała się coraz trudniejsza. Sprzedaż rosyjskich przedsiębiorstw daje nam szansę szybkiego i całkowitego wyjścia, pod naszą kontrolą. Z perspektywy zarówno pracowników, jak i klientów YIT było to najbardziej preferowane rozwiązanie w obecnych okolicznościach.”  - mówi, Markku Moilanen, prezes i dyrektor generalny YIT.

Sprzedaż rosyjskich nieruchomości ma zostać zakończona w kwietniu. Cena transakcji to ok. 50 mln euro. W wyniku sprzedaży YIT zaksięguje odpis w wysokości 150 mln EURO w rachunku zysku i strat za pierwszy kwartał.

Różnica z RUB/EUR w pierwszym kwartale jest szacowana na około -284 mln EUR na koniec 2021 r. Ponadto, zmiana różnicy z przeliczenia RUB/EUR w pierwszym kwartale jest szacowana na około -40 mln EUR.

Przedstawione dane są wstępnymi szacunkami, na które wpływ mają m.in. zmiany kursu RUB/EUR.

Zaksięgowana utrata finansów z rosyjskich przedsiębiorstw nie ma wpływu na zysk operacyjny YIT. YIT zaklasyfikuje operacje będące częścią transakcji jako aktywa przeznaczone do sprzedaży i zgłosi je jako działalność zaniechaną w swoim sprawozdaniu z pierwszego kwartału.

Sprzedaż rosyjskich biznesów nie stawiają pod znakiem zapytania dalszych perspektyw firmy. Spodziewamy się, że skorygowany zysk operacyjny z kontynuowanych działalności będzie wyższy niż w 2021 r. Odpowiednia wartość za 2021 r. zostanie zaktualizowana w raporcie śródrocznym za pierwszy kwartał, aby odzwierciedlić zmieniony zakres działalności YIT.