Polityka prywatności danych i warunki użytkowania

Witamy w witrynie internetowej firmy YIT! Korzystając z tej witryny, użytkownik zgadza się na warunki określone w niniejszej polityce. Korzystając z tej witryny, użytkownik zgadza się na sposób, w jaki zapisujemy i wykorzystujemy pliki cookie, jak określono w warunkach polityki.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH

Spółka YIT przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych, w tym unijnym Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i innymi krajowymi przepisami w zakresie ochrony danych. Prywatność danych ma dla nas duże znaczenie tak samo, jak dla naszych pracowników, klientów, dostawców i innych beneficjentów oraz podmiotów zależnych.

Celem niniejszej polityki jest ustanowienie wysokich i spójnych standardów, dzięki którym pracownicy, klienci, dostawcy i inni beneficjenci lub podmioty zależne będą mogli mieć pewność, że szanujemy i strzeżemy prywatności ich danych. Kolejnym celem jest zarządzanie ryzykiem prawnym i regulacyjnym, a także zagrożeniami, jakie wiążą się w tym względzie z reputacją oraz marką. Niniejsza polityka nie wpływa na żadne regulacje ani zobowiązania prawne, w ramach których mogą być wdrażane surowsze zasady lub nakładane dodatkowe ograniczenia w zakresie gromadzenia i przetwarzania Danych osobowych. W przypadku konfliktu z postanowieniami zawartymi w niniejszym dokumencie znaczenie nadrzędne bedą mieć przepisy prawa.

Termin „Dane osobowe” oznacza w spółce YIT informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. „Informacje wrażliwe” oznaczają informacje dotyczące np. zdrowia, niepełnosprawności lub inne tego rodzaju szczególne kategorie Danych osobowych.

Przepisy prawa mogą dalej regulować rodzaje Danych osobowych, jakie spółka YIT zbiera, okoliczności, w jakich są one zbierane oraz sposób ich przetwarzania.

W przepisach dotyczących prywatności danych określone są zasady przetwarzania Danych osobowych, zgodnie z którymi:

 • Spółka YIT zbiera i przetwarza Dane osobowe zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
 • Należy informować osoby o zbieraniu Danych osobowych i wyjaśniać im sposoby, w jakie dane te będą wykorzystywane, korzystając z odpowiednich i uzasadnionych środków.
 • Należy uzyskiwać zgodę użytkowników na zbieranie i przetwarzanie Danych osobowych, jeżeli jest ona wymagana, zapewniając przejrzystość i umożliwiając wycofanie tej zgody.
 • Należy zbierać Dane osobowe, które są odpowiednie i nie wykraczają poza zakres wymagany w przypadku celu, dla którego są one zbierane, a także zbierać je dla wyraźnie określonych i uzasadnionych celów.
 • Należy ograniczać dostęp do Danych osobowych do podmiotów i osób, które mają uzasadnioną potrzebę wglądu do tych informacji.
 • Należy przetwarzać Dane osobowe w sposób uczciwy i zgodny z prawem w ramach wszystkich swoich działań, w tym w przypadku przekazywania lub przetwarzania tych danych poza krajem, w którym zostały one zebrane. Przetwarzanie Danych osobowych powinno być ograniczone do zakresu wymaganego dla celów operacyjnych, zapewniania skutecznej obsługi klientów oraz prowadzenia odpowiedniej działalności komercyjnej.
 • Nie należy przechowywać Danych osobowych dłużej niż jest to dopuszczane przez prawo lub wymagane dla celów operacyjnych, zapewniania skutecznej obsługi klientów oraz prowadzenia odpowiedniej działalności komercyjnej. Gdy Dane osobowe przestaną być potrzebne do realizacji celów, dla których zostały pierwotnie zebrane i były przetwarzane, usuniemy je w odpowiedni sposób lub dokonamy ich anonimizacji.
 • Przechowywane Dane osobowe powinny być dokładne i aktualne. Należy także zapewnić osobom odpowiednie środki umożliwiające im uzyskiwanie informacji na temat ich danych osobowych, które są przechowywane, a także poprawianie nieścisłości.
 • W przypadku przekazywania Danych osobowych instytucjom ich zakres należy ograniczyć zgodnie z wymogami prawnymi lub zgodą udzieloną przez daną osobę.
 • Należy dokonywać systematycznej oceny zagrożeń związanych z prywatnością danych, jakie występują podczas zbierania, przetwarzania i przechowywania Danych osobowych.
 • Zgodnie z poziomem ochrony przewidzianym w niniejszej polityce, na dostawców usług należy nakładać obowiązek ochrony Danych osobowych zbieranych przez spółkę YIT przed utratą, kradzieżą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem bądź niewłaściwym wykorzystywaniem. Od podmiotów zewnętrznych, z którymi spółka YIT współpracuje, należy oczekiwać, iż będą przetwarzać te dane w sposób uczciwy i zgodny z prawem, w ramach wszystkich swoich operacji, w tym także w przypadku przetwarzania tych danych poza krajem, w którym zostały one zebrane lub otrzymane.
 • Od każdego pracownika należy oczekiwać poszanowania obowiązku utrzymywania poufności Danych osobowych.

 

Dane kontaktowe

Spółka YIT Development jest administratorem danych dla celów przetwarzania danych użytkownika. W przypadku pytań dotyczących sposobów, w jakie przetwarzamy dane osobowe użytkowników lub konieczności uzyskania informacji na temat wyznaczonego specjalisty ds. ochrony danych/stanowiska odpowiedzialnego za kwestie związane z danymi osobowymi w jakiejkolwiek spółce należącej do Grupy YIT oraz uzyskania danych kontaktowych tych osób należy skontaktować się z nami, wypełniając ten formularz lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@yit.pl . Więcej informacji można także znaleźć w dokumentach: Powiadomienie dotyczące prywatności, przeznaczone dla klientów prywatnych oraz powiadomienie dotyczące prywatności, przeznaczone dla klientów biznesowych.

 

Pliki cookie

Pliki cookie, wykorzystywane na tej witrynie internetowej, są wykorzystywane w sposób, który nie narusza prywatności użytkowników tej usługi. Są one wykorzystywane, na przykład, do pomiarów i badań umożliwiających określenie sposobów i zakresu korzystania z witryny. Pliki cookie mogą być także wykorzystywane dla celów marketingu bezpośredniego, kierowanego do firm oraz na potrzeby działań marketingowych, prowadzonych na podstawie list użytkowników, jak również w związku z remarketingiem. Celem tych działań marketingowych jest przekazywanie informacji dotyczących najlepszych usług firmy użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzali witrynę internetową firmy. Nie zbieramy żadnych danych personalizacyjnych na temat użytkowników, takich jak adresy e-mail, numery telefonu lub numery kart kredytowych.

Pliki cookie nie pozwalają na dostęp do urządzenia, na którym dane są przechowywane, stanowiącego część urządzenia końcowego (np. dysk twardy), ani też nie umożliwiają kopiowania danych przechowywanych na tym urządzeniu. Użytkownik może zablokować pliki cookie, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej, jednak zmiana taka może ograniczyć działanie stron, w związku z czym nie zaleca się jej wprowadzania. Użytkownik może także w dowolnej chwili usunąć pliki cookie z przeglądarki internetowej.

Firma YIT zbiera i przetwarza dane osobowe w następujących przykładowych celach: kontakt z klientami, reklama produktów i usług firmy YIT (w tym targetowane kampanie marketingowe, prowadzone za pośrednictwem poczty elektronicznej, reklama internetowa i telefoniczne rozmowy sprzedażowe z pojedynczymi osobami), zbieranie i praca z informacjami zwrotnymi, przesyłanie żądanych informacji oraz dostarczanie produktów lub świadczenie usług żądanych lub zamawianych od firmy YIT.

Co więcej, firma YIT może przekazywać dane kontaktowe użytkowników i dane dotyczące ich zachowań w Internecie, takie jak wizyty na Witrynie oraz kliknięcia na łącza zamieszczane w wiadomościach e-mail, partnerom kanałowym, odpowiedzialnym za sprzedaż i marketing produktów oraz usług firmy YIT.

Do kierowania działań marketingowych do użytkowników mogą być wykorzystywani zewnętrzni dostawcy usług (np. Google), korzystający w tych celach z list użytkowników. W ramach działań marketingowych, opartych na listach użytkowników, wykorzystywane są listy tworzone z wykorzystaniem plików cookie używanych na tej witrynie internetowej. Polityka dotycząca reklam, wykorzystywana w przypadku działań marketingowych, opartych na listach użytkowników, obejmuje Politykę reklam opartych na zainteresowaniach firmy Google Inc., której najnowszą wersję można znaleźć na stronie http://support.google.com/adwordspolicy/bin/answer.py?hl=fi&answer=143465 Użytkownik może, o ile zechce, zarządzać marketingiem opartym na listach użytkowników na witrynie internetowej Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.com/fi Ustawieniami reklam dostarczanych w ramach działań marketingowych obsługiwanych przez firmę Google można zarządzać na stronie: http://google.com/ads/preferences

 

Analityka witryny

Dla tej witryny internetowej prowadzona jest analityka – z wykorzystaniem narzędzi, takich jak Google Analytics (usługa analityki sieciowej dostarczana przez firmę Google Inc. („Google”)). W ramach analityki witryny pliki cookie (pliki tekstowe) są wykorzystywane do analizowania ruchu na tej witrynie. Informacje generowane za pomocą tych plików cookie (takie jak adresy IP) będą przesyłane i przechowywane przez dostawców usług. Dostawcy usług następnie wykorzystują te informacje do tworzenia raportów dla właścicieli witryn internetowych i oferują inne usługi związane z aktywnością na witrynach oraz korzystaniem z Internetu.

Dostawcy usług mogą przesyłać dane do podmiotów zewnętrznych, jeżeli będzie to wymagane przez prawo lub gdy podmioty te będą przetwarzały informacje w imieniu tych dostawców.

Dostawcy usług nie będą łączyli adresu IP użytkownika z innymi danymi znajdującymi się w ich posiadaniu. Pliki cookie można wyłączyć, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki, jednak może to ograniczyć działanie witryny internetowej.

Korzystając z tej witryny i przeglądając ją, użytkownik zgadza się, aby dostawcy usług analityki witryny przetwarzali jego dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką dla celów, które opisano w tej polityce.

 

Dodatki do polityki

Firma YIT może zmienić niniejszą politykę lub zmienić, zmodyfikować bądź wycofać dostęp do Witryny bądź treści stron dostępnych na tej Witrynie, robiąc to w dowolnym czasie, za powiadomieniem lub bez niego. Datę wejścia w życie niniejszej wersji Polityki podano powyżej w celach poglądowych. W przypadku gdy firma YIT wprowadzi do niniejszej Polityki ważną zmianę dotyczącą sposobu, w jaki firma YIT może zbierać lub przetwarzać dane osobowe użytkownika, przekazane przez niego firmie YIT za pośrednictwem tej Witryny lub gdy taka zmiana będzie miała odwrotny skutek do aktualnie obowiązujących postanowień w tym zakresie, firma YIT zamieści na tej Witrynie powiadomienie dotyczące takiej zmiany. 

 

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Prawa użytkownika

Jak określono w niniejszych warunkach oraz we wszystkich obowiązujących przepisach i regulacjach, firma YIT udziela użytkownikowi prawa do przeglądania i pobierania materiałów udostępnianych na witrynie internetowej firmy YIT wyłącznie dla celów osobistych i niekomercyjnych, pod warunkiem że użytkownik zachowa we wszystkich kopiach tych materiałów informacje dotyczące praw autorskich i inne informacje dotyczące własności.

Wszystkie prawa, które nie są wyraźnie przyznawane w ramach niniejszego oświadczenia, są zastrzeżone.

 

Prawa własności intelektualnej (IPR)

Wszystkie prawa własności intelektualnej, odnoszące się do usługi (takie jak prawa autorskie, znaki towarowe i nazwy domen) należą do autora materiałów, firmy YIT lub partnera, który prowadzi z nią współpracę.

Zabrania się prezentowania, powielania, kopiowania, przesyłania, przekazywania, zapisywania, zmiany, dystrybucji, publikowania, ponownego wykorzystywania, licencjonowania, sprzedaży lub wykorzystywania wszelkich informacji dostępnych na witrynie internetowej w inny sposób w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw autorskich, firmy YIT lub partnera, który prowadzi z nią współpracę.

Dopuszcza się jednak możliwość zapisywania lub kopiowania informacji na użytek własny. Wszystkie prawa własności intelektualnej do tych materiałów będą nadal należały do ich pierwotnego właściciela.

Jeżeli firma YIT udzieli wyraźnej zgody na pobranie lub wydrukowanie informacji opublikowanych na witrynie internetowej, użytkownik będzie mógł wykorzystywać i prezentować te informacje nawet w miejscach publicznych, zamieszczając odpowiednią wzmiankę dotyczącą ich źródła.

 

Obowiązki

Witryna internetowa firmy YIT i jej treść stanowią usługę udostępnianą przez firmę YIT użytkownikom witryny. Firma YIT podejmuje wszelkie działania niezbędne do zapewnienia dokładności treści witryny oraz jej ciągłej i nieprzerwanej dostępności. Niezależnie od powyższego treść witryny internetowej firmy YIT jest dostarczana „tak, jak jest” i „tak, jak jest dostępna”. Firma YIT nie udziela żadnych gwarancji dotyczących dokładności ani rzetelności treści witryny bądź nieprzerwanego, terminowego bezproblemowego działania witryny.

Firma YIT, jej licencjodawcy, partnerzy, którzy prowadzą z nią współpracę, osoby odpowiedzialne ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie bezpośrednie, pośrednie, następcze, nieoczekiwane lub okazjonalne szkody, kary pieniężne oraz inne szkody odniesione na skutek korzystania z witryny internetowej firmy YIT lub jej treści, niedostępności tej witryny lub jakichkolwiek informacji bądź programów, które są na niej udostępniane.

W witrynie internetowej firmy YIT mogą być zamieszczane łącza do witryn lub aplikacji należących do i prowadzonych przez podmioty zewnętrzne i łącza te stanowią usługę przeznaczoną dla użytkowników witryny firmy YIT. Firma YIT nie ponosi odpowiedzialności za takie witryny, aplikacje, ich treść ani dokładność. W przypadku przejścia na takie witryny podmiotów zewnętrznych stosowane będą warunki przewidziane dla tych witryn.

Firma YIT zastrzega sobie prawo do zmiany witryny internetowej w dowolnej chwili.

 

Materiały tworzone przez użytkowników

Użytkownicy, którzy przesyłają materiały (takie jak informacje, obrazy, pytania, pomysły, zlecenia itp.) na jakiekolwiek serwery firmy YIT (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub witryny internetowej firmy YIT), potwierdzają i zgadzają się na następujące warunki obowiązujące dostawców materiałów:

- Żadna część materiałów nie stanowi treści niezgodnej z prawem, zagrażającej, obraźliwej, podburzającej do nienawiści na tle etnicznym lub rasowym, pornograficznej, naruszającej wierzenia religijne, prawa własności intelektualnej ani nienadającej się do publikacji z innego powodu.

- Przed przesłaniem materiałów podjęto odpowiednie starania celem znalezienia i usunięcia wszelkich wirusów oraz innych zagrożeń.

- Osoba przesyłająca materiały jest ich właścicielem i/lub posiada nieograniczone prawa do przesyłania ich do firmy YIT, a firma YIT może publikować te materiały nieodpłatnie i wykorzystywać te materiały lub zamieszczone w ich ramach pomysły w swoich produktach nieodpłatnie, bez ograniczeń ich wykorzystywania, bez odniesień do źródła oraz bez obowiązku lub zobowiązania do zapłaty.

- Osoba przesyłająca materiały nie podejmie kroków prawnych przeciwko firmie YIT w związku z przesłanymi materiałami i zwróci firmie YIT wszelkie koszty oraz zrekompensuje wszelkie szkody poniesione w związku z podjęciem kroków prawnych przeciwko firmie YIT przez jakąkolwiek stronę w odniesieniu do przesłanych materiałów.

Firma YIT ma prawo usunąć materiały przesłane przez użytkowników w dowolnej chwili. Firma YIT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały przesłane na jej serwery.

 

Zmiana witryny internetowej

Firma YIT zastrzega sobie prawo do zmiany treści witryny, wycofania lub ograniczenia dostępu do witryny bądź zamknięcia witryny w dowolnej chwili, z dowolnego powodu oraz bez oddzielnego powiadomienia. Firma YIT nie ponosi odpowiedzialności za zmianę lub zamknięcie swojej witryny internetowej wobec użytkowników.

 

Kontrole warunków użytkowania

Firma YIT zastrzega sobie prawo do poprawiania niniejszych warunków użytkowania w dowolnej chwili, bez oddzielnego powiadomienia. Zmiany wejdą w życie z chwilą opublikowania ich na witrynie internetowej.

 

Warunki korzystania z mediów społecznościowych

Media społecznościowe, udostępniane przez firmę YIT, służą do rozmów osób interesujących się firmą YIT. Firma YIT nie ponosi jednak odpowiedzialności za komentarze zamieszczane przez użytkowników na stronie. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich treści, które będą naruszały niniejsze warunki użytkowania lub zostaną uznane za niewłaściwe z innych powodów.

Należy szanować innych użytkowników oraz ich poglądy i przestrzegać powszechnych zasad uprzejmości. Zabrania się publikowania na naszej stronie nieodpowiednich treści oraz materiałów, które mają charakter zagrażający, oszczerczy, podburzający do nienawiści na tle etnicznym lub rasowym, pornograficzny lub naruszający wierzenia religijne bądź materiałów, które stanowią reklamę albo naruszają prawa autorskie. Użytkownikom, którzy naruszą niniejsze warunki użytkowania, może zostać odebrane prawo do zamieszczania komentarzy na stronie.

Członkowie personelu firmy YIT muszą przedstawiać się jako przedstawiciele firmy YIT.

 

Obowiązujące prawo

Niniejsze warunki podlegają postanowieniom prawa fińskiego, za wyjątkiem zasady czynnika łączącego. Wszelkie spory dotyczące niniejszych warunków użytkowania będą rozpatrywane przez sąd w Finlandii.