1. ADMINISTRATOR DANYCH

YIT Development Sp. z o.o.
Twarda 18, 00-105 Warszawa

YIT  jest częścią międzynarodowej grupy YIT z siedzibą Finlandii. W związku z centralizacją procesów m.in. utrzymania strony internetowej, dane osobowe mogą być współadministrowanie także przez inne oddziały grupy YIT. Lista oraz adresy oddziałów znajdują się na stronie https://www.yitgroup.com/en/about-yit/group-structure. 

W tym oświadczeniu o ochronie prywatności opisano, jak firma YIT przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy w celu przeprowadzania procesów rekrutacji. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z tym oświadczeniem o ochronie prywatności, obowiązującymi przepisami, w tym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych Unii Europejskiej (RODO). 

2. OSOBY KONTAKTOWE

Osoba odpowiedzialna za sprawy związane z ochroną danych:

Wszystkie osoby kontaktowe można zgłaszać pocztą e-mail privacy@yit.fi lub wypełniając ten formularz.

Tarmo Nikkilä
tarmo.nikkila@yit.fi
+358 40 821 1214

Osoba odpowiedzialna za sprawy związane z rejestrem:

Łukasz Jara, iod@yit.pl

3. PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE I ODBIORCY

Dane osobowe są przetwarzane przez przedstawiciela działu hr i osoby zaangażowane w prowadzenie  procesu rekrutacji. W niektórych przypadkach dane osobowe kandydata do pracy mogą zostać ujawnione podmiotom trzecim, takim jak konsultanci ds. rekrutacji lub firmy rekrutujące przeprowadzające rekrutację. W takich sytuacjach firma YIT podpisuje odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania, aby mieć pewność, że dane osobowe kandydata do pracy będą wykorzystywane wyłącznie do celów zgodnych z niniejszą polityką prywatności oraz przepisami prawa.

Platformą techniczną rejestracji jest SmartRecruiters. Dostawcą usługi jest firma SmartRecruiters z siedzibą główną w Stanach Zjednoczonych. Centra danych firmy SmartRecruiters, w których są przetwarzane dane firmy YIT, znajdują się na terenie Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Dostawca usług pełni rolę podmiotu przetwarzającego dane osobowe z którym zawarto odpowiednią umowę powierzenia przetwarzania.

4. PRZEZNACZENIE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 1. a) Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – YIT przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy w zakresie wskazanym w art. 221  1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (imię/imiona; nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy, np. numer telefonu, adres mailowy, adres zamieszkania; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia);
 2. b) Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – jeżeli kandydat do pracy przekaże dane w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, Firma przetwarzać je będzie na podstawie wyrażonej zgody. Jest ona również podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacji, jeżeli kandydat zezwala na ich zachowanie na potrzebę przyszłych procesów rekrutacji;
 3. c) Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – YIT jako administrator danych osobowych może przetwarzać dane osobowe, gdy jest to niezbędne do osiągnięcia prawnie uzasadnionego interesu administratora i nie narusza podstawowych praw i wolności kandydata do pracy. Do celów tych należy:

- ocena zdolności kandydata do pracy na określonym stanowisku, w tym za pomocą testów;

- kontaktowanie się z kandydatem w sprawach związanych z procesem rekrutacji,

- przetwarzanie danych w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;  

Gromadzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do celów wymienionych w tym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Kandydat może zostać nie wzięty pod uwagę w procesie rekrutacji, jeśli nie ujawnieni firmie YIT swoich danych osobowych niezbędnych w procesie rekrutacji.

5. DANE ZAWARTE W REJESTRZE

Firma YIT przetwarza następujące dane osobowe i kontaktowe kandydatów do pracy, a także inne dane niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji:

 • imię i nazwisko;
 • data urodzenia;
 • informacje kontaktowe (adres, adres e-mail, numer telefonu);
 • doświadczenie zawodowe i inne;
 • wykształcenie;
 • przesłane przez kandydata z własnej inicjatywy:
  • opis kompetencji i dopasowania do stanowiska, a także wymagania co do wysokości wynagrodzenia;
  • referencje albo nazwy, statusy i informacje kontaktowe podmiotów polecających;
  • inne dowolne informacje;
 • ewentualne informacje podsumowania dotyczące kandydata do pracy napisane przez osoby zaangażowane w proces rekrutacji, a także podsumowania oświadczeń jego podmiotów polecających.

6. STAŁE ŹRÓDŁA DANYCH

Dane osobowe są zbierane przede wszystkim od osób, których dane te dotyczą, podczas procesu rekrutacji. Za zgodą osoby, której dane dotyczą, dane osobowe mogą być też gromadzone z innych źródeł, takich jak konsultanci i firmy rekrutujące biorące udział w procesie rekrutacji.

Za zgodą osoby, której dane dotyczą, dane osobowe mogą być też gromadzone od podmiotów polecających, które kandydat do pracy wskazał z własnej inicjatywy.

7. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA REJESTRU I OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Firma YIT przetwarza dane osobowe kandydata do pracy w trakcie procesu rekrutacji. Po zakończeniu tego procesu dane osobowe są przechowywane tak długo, jak będzie to niezbędne do realizacji praw i obowiązków YIT oraz odpowiedzi na ewentualne roszczenia, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia roszczeń.

Jeśli kandydat zostanie wybrany na stanowisko, firma YIT może przekazać dane osobowe zebrane w procesie rekrutacji do rejestru personelu firmy YIT.

Dostawca usług (SmartRecruiters, Inc.) zapewnia techniczną ochronę danych osobowych przechowywanych w usłudze. 

8. PRAWA PODMIOTU DANYCH

Prawo do zażądania dostępu

Podmiot danych ma prawo do bycia informowanym, gdy jego dane są przetwarzane, i prawo do zażądania dostępu do własnych danych osobowych.

Inne prawa

W dowolnej chwili podmiot danych ma prawo do:

 • wycofania zgody;
 • zażądania sprostowania danych osobowych;
 • zażądania usunięcia danych osobowych;
 • zażądania przetransferowania danych do innego systemu;
 • złożenia skargi do podmiotu nadzorującego. W Polsce funkcję organu nadzorczego pełni – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2

Podmioty danych mogą korzystać ze swoich praw, logując się do portalu kandydatów lub, w przypadku wewnętrznych kandydatów do pracy, do portalu pracowników.  W portalu kandydatów lub pracowników podmioty danych mogą na przykład wymazywać lub uzupełniać swoje niedokładne lub nieprawidłowe dane osobowe.

O ile nie uniemożliwi to podmiotom danych egzekwowania ich praw w portalu kandydatów lub pracowników, żądania powinny być przesyłane zgodnie z instrukcjami w sekcji drugiej.

9. TRANSFER DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ (UE) LUB EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)

Przetwarzanie danych osobowych zlecamy podwykonawcom, z których część ma siedziby również poza UE lub EOG, na przykład w Stanach Zjednoczonych.  Podwykonawcy ci będą przetwarzali dane osobowe w imieniu administratora i muszą przestrzegać przekazywanych przez niego wskazówek oraz niniejszej polityki prywatności. Jeśli dochodzi do świadczenia usług albo dane osobowe są w inny sposób przetwarzane w kraju poza UE lub EOG, administrator danych zapewnia przez zastosowanie środków umownych, że dane są przetwarzane zgodnie przepisami regulującymi ochronę danych.

Gdy transfer danych osobowych poza UE lub EOG jest niezbędny, administrator danych upewnia się, że Komisja Europejska wydała dla tego kraju decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony lub że mają zastosowanie standardowe zapisy przyjęte przez Komisję.  

10. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.